Gjennom nytenkning og utvikling
skaper vi bærekraftige løsninger.
Norsk
English
Español
Portugés
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandefjord:
- forbud mot kverner ?


Forbud mot bruk av kjøkkenavfallskvern - kommentarer

Følgende er mine kommentarer til begrunnelsene Sandefjord kommune oppgir for deres ønske om å forby kverner. Jeg har ingen ønske om å "henge ut" Sandefjord kommune eller andre som bruker liknende argumenter for å forby kverner. Jeg vil bare vise i korthet at det ikke finnes rasjonelle grunner for å forby bruken av kverner, og at forbudsiveren bygger på manglende kunnskap.

Teksten i blått er klipt ut fra Sandefjord kommunes nettside og teksten i rødt er mine kommentarer.

Forbud mot bruk av kjøkkenavfallskvern

Det er verken tillatt å installere eller bruke kjøkkenavfallskvern i kommunene Andebu, Hof, Holmestrand, Horten, Larvik, Nøtterøy, Re, Sandefjord, Stokke, Tjøme og Tønsberg.

Årsakene til den restriktive holdningen er at:

- Renseanleggene ikke er bygd for å fjerne denne typen avfall, og kommunen risikerer å bli pålagt kostbare utbygginger Fakta: Ingen renseanlegg har problemer med å fjerne matavfall, slammengden og rensekostnader øker i verste fall marginalt. Selv i de tilfeller det skulle være nødvendig med utbygginger vil ikke disse komme som følge av kvernene men som følge av endrete rensekrav eller at rensekapasiteten i utgangspunkt var brukt opp. Innføring av kverner er en prosess som gjerne tar flere år, og aldri raskere enn det kommunen selv finner forsvarlig.

- Matavfall i avløpet øker forurensningen i regnvannsoverløp og ved utlekking fra ledningsnettet. Risikoen for tilstopping og luktproblemer vil også kunne øke Fakta: Økningen det her er snakk om er minimal og av en type (oppmalt matavfall) som ikke kan sies å ha noen skadevirkninger på miljøet (partiklene vil være omdannet til kompost i løpet av kort tid). Dessuten øker ikke begroingen slik mange har trodd (over 60 års erfaring med kverner og over 50 millioner i daglig bruk, fortsatt kan ingen dokumentere dette, - eller for den saks skyld, noen av de andre negative påstandene)

- Kommunene kan bli pålagt kostbare utbedringer av avløpsnettet Kommentar: Dersom avløpsnettet er dårlig, hvorfor ikke utbedre det? Eller antydes det at miljøskaden er minimal? At kommunen egentlig ikke prioriterer et godt miljø og gode sanitærforhold?

- Kostnader til rensing av avløpsvann og behandling av slam vil øke Fakta; På generelt grunnlag er dette feil, som oftest vil de totale kostnadene reduseres betraktelig, spesielt når man inkluderer besparelsene på renovasjon (50-70%).

- Renovasjonsforskrift og politiske vedtak pålegger husholdningene å sortere ut matavfall og levere det i egen bioavfallsbeholder Fakta; Husstanden kan selv bestemme hva det skal gjøre med matavfallet, gi det til katten eller hunden, eller kompostere det. Det er først når man har bestemt seg for å kaste det i søpla at kravet om utsortering oppstår. Avløpsvann er ifølge forurensningslovens § 27 ikke definert som avfall, altså er oppmalt matavfall tilført avløpsnettet med kvern eller på andre måter, ikke lenger avfall (kommunene krever ikke å få samlet inn supperester eller melk gått ut på dato). Dermed har kommunen heller ikke plikt til å samle det inn (de samler det inn via avløpsnettet isteden)

I tillegg må vi også legge vekt på at
- Norske forurensingsmyndigheter vurderer å forby kjøkkenavfallskvern
Fakta: Feil, SFTs holdning er at det er opp til kommunen selv å vurdere om de ønsker å forby kverner eller ei, men da må kommunen også dokumentere behovet for det. Altså, dokumentere at avløpsforholdene generelt er så dårlige at et forbud er nødvendig. SFT mener at istedenfor forbud (som er kontroversielle) kan kommunene regulere bruken av kverner. Dette kan bl.a. gjøres ved kun å innvilge kverntilskudd og/eller redusert renovasjonsavgift til husstander tilknyttet godkjent avløp.

- Forurensingsmyndighetene i EU vurderer å forby kjøkkenavfallskvern Fakta: Feil, flere europeiske land tillater bruk av kvern, bl.a. i Italia er det byer som gir tilskudd til montering av kvern.

- Ved å blande matavfall/bioavfall i avløpet reduseres muligheten til å gjenvinne verdifulle næringssalter, for eksempel fosfor Fakta: Feil, faktisk øker muligheten til å utnytte næringssaltene og næringsstoffene i matavfallet da den karbonrike delen bidrar til å rense avløpsvannet for oppløste næringssalter. Ved kompostering går karbonet tapt ved at det omdannes til varme, CO2 og vann. - Ja det er mye bedre å putte matavfallet i kloakken!

- Kjøkkenavfallskverner er egnet bare for en del av husholdningens bioavfall Fakta: Dette må være en påstand fra noen som aldri har brukt kverner eller forstått hvordan den virker. Med unntak av større bein (som ikke passer i kverna) kan alt males opp.

- Kjøkkenavfallskvern gir ikke rett til redusert renovasjonsgebyr Fakta: Det er opp til kommunen å bestemme. Flere kommuner i Norge gjør allerede dette.

- Skader relatert til feil på avløpsnettet grunnet kjøkkenavfallskvern, kan få forsikringsmessige konsekvenser dersom installasjonen ikke er godkjent av kommunen Kommentar: Dette er et utilslørt forsøk på å skremme/mislede folk. Det svakeste punkt på hele avløpsnettet ligger bare noen få cm fra kvernen, det er vannlåsen. Ved grov feilbruk av kvernen (for lite vann, eller for mye matavfall på en gang) vil vannlåsen gå tett før det rekker avløpsnettet. Bl.a. derfor er det aldri registrert at kverner har ført til tilstoppinger eller andre skader på avløpsnettet.

 

Gaute Adler Nilsen

Meld deg på vårt nyhetsbrev! - Klikk her!

 

Tel: +47 74 08 30 61
Mob: +47 905 77 044
Fax: +47 74 08 33 62