Gjennom nytenkning og utvikling
skaper vi bærekraftige løsninger.
Norsk
English
Español
Portugés
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selger de forbudte kverner ?


kommentarer til Budstikkas artikkel "Selger forbudte avfallskverner" - 02.10.04

Kommentar til Jan Haarrs uttalelse; Det som virkelig er skuffende er at en av Norges fremste fagkyndige på avløp fortsatt sprer myter om matavfallskverner og dens effekt på avløpet. Forbudet han forsvarer er nettopp et resultat av denne beklagelige mangelen på kunnskap. Jeg vil utfordre han og alle andre ”skeptikere” til å dokumentere at det fortsatt finnes et grunnlag for å opprettholde forbudet.

Selv foreslår jeg et alternativ som jeg mener er langt mer konstruktivt; gi tilskudd til montering av kvern og redusert renovasjonsavgift, kun til de husstander som er tilknyttet en godkjent avløpsordning. Det gir kommunen kontroll over innføringen og fjerner behovet for forbudet.

Om sanitærvedtekten; Jeg antar at Haarr her henviser til § 3.7 ”Innslippenes beskaffenhet”, i siste ledd står det;

” Oppmaling av avfallsprodukter for transport
i avløpssystemet tillates ikke.”

Men hensikten til § 3.7 er å hindre at det føres væsker eller stoffer som kan være brann- og eksplosjonsfarlige, miljø- og helsefarlige eller skadelig for kommunens avløpsanlegg.

Avfallsprodukter er et veldig vidt begrep og det er ikke vanskelig å være enig i at oppmaling av plast, blikkbokser, glass eller batterier ikke bør forekomme, men matavfall også?

Ingen kan vel hevde at oppmalt matavfall i de mengder man kan forvente fra husholdningene oppfyller noen av kriteriene for å bli rammet av dette forbudet. Altså har kommuner som henviser til
§ 3.7 i realiteten ingen gyldig forbudsgrunnlag mot bruken av matavfallskverner. Altså har de ingen forbud, bare en administrasjon som tolker regelverket på sin egen og særegne måte. Men det er kanskje ikke så rart når til og med "ekspertisen" tror kverner er en uting.

Det er verdt å merke seg at kommuner som likestiller kvernbruk med hjemmekompostering har nøyaktig samme ordlyd i sin § 3.7 som alle andre, men unngår denne feiltolkningen.

Dessuten godtar de fleste kommuner innslipp fra næringsmiddelindustri, slakterier, bryggerier, meierier og spisesteder, det er derfor urimelig at kommunen ikke vil tillate innslipp av matavfall fra husholdningene. Likerettsprinsippet må også gjelde her.

Storm i vannglasset

For bare 270 kr. i året pr husstand, ville avløpssituasjonen i Oslo kunne blitt "friskmeldt" (kilde: Bellona) og samtidig frigjort en betydelig rensekapasitet ved kommunens renseanlegg, VEAS, i og med at mengden mottatt avløpsvann ville blitt mer enn halvert.

Ved innførsel av kverner, som vi vet har minimale konsekvenser for avløpet og rensekostnadene, ville husstandene fått lavere renovasjonsavgift (halvering av hentefrekvensen og redusert mengde avfall til forbrenning gir grunnlag for ca 50 % avgifts reduksjon).

I tillegg ville kommunen slippe å bygge et nytt forbrenningsanlegg. Rent restavfall (uten matavfall) er dessuten en attraktiv CO2-nøytral energikilde for industrien, f.eks. Norcem.

Erfaring viser også at kildesortering fungerer mye bedre når matavfallet er borte takket være kvernen.

Oslo kan altså løse sitt avløpsproblem ikke bare gratis, men med gevinst både for innbyggerne og miljøet. Kommunen trenger bare å innse at "forbudet" (som egentlig ikke finnes) skaper større problemer enn det løser. Fjern "forbudet" og oppfordre folk til å ta i bruk kverner!

Gaute Adler Nilsen

Meld deg på vårt nyhetsbrev! - Klikk her!

 

Tel: +47 74 08 30 61
Mob: +47 905 77 044
Fax: +47 74 08 33 62