Gjennom nytenkning og utvikling
skaper vi bærekraftige løsninger.
Norsk
English
Español
Portugés
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glem biogassen
- Spar miljøet !


Denne artikkelen kan også lastes ned som en .doc fil, klikk her.

Glem biogassen – Spar minst 170 millioner !

Ecopro AS framstiller biogassanlegget sitt som om det ikke fantes andre og bedre løsninger enn å samle inn matavfall og slam, fra de 41 kommunene i Helgeland og Nord-Trøndelag. Og det må de, skal de selge et anlegg som til å begynne med ”bare” ville koste 60 millioner men som nå helt sikkert vil koste over 170 millioner. De begrunner denne satsingen med bl.a. å vise til behov for bedre smittevern, problemet er at matavfallet allerede utgjør en smittefare mens det ligger i benkeskapet og i brundunken (14 dager i sommervarmen). Altså løser ikke anlegget noe smittevernsproblem. Og så bruker de, de høye byggekostnadene til å forklare hvorfor de må samle inn matavfall og slam fra så mange kommuner, de må ha nok råstoff til å få økonomi ut av investeringene. Det som egentlig skjer er at de forsøker å etablere et behandlingsmonopol for hele regionen. Derfor bygges også anlegget med 50% overkapasitet, slik ødelegger de for ethvert forsøk på å tilby rimeligere og bedre løsninger.

De kan finansiere utbyggingen ved å sende regningen til de vel 100.000 husstandene som er blitt fortalt at dette er et miljøprosjekt. Skulle selskapet gå konkurs, er det innbyggerne som må betale regningen, i motsetning til om selskapet var privateid. Dette gir Ecopro AS en så urimelig fordel i forhold til private aktører, at det er rart at ikke konkurransetilsynet allerede har grepet inn (Ecopro AS, er eid av 4 interkommunale avfallsselskap og Steinkjer kommune, altså eid av de 41 kommunene).

Monopoler, enten de er offentlige eller private, har i det lange løp aldri tjent noe folk. Derfor har vi konkurransetilsynet.

Regnet 1000 % feil !

Ecopro AS har lagt ut mye interessant informasjon på nettsidene sine, men ikke forteller de alt, og ikke er alt riktig heller. Visste du for eksempel at under 10 % av inntektene til vanlig biogassanlegg kommer fra biogassproduksjonen? Det betyr at det anlegget egentlig tjener penger på, er å behandle våtorganisk avfall. Biogassproduksjonen er bare et skalkeskjul for den egentlige grunnen til at de vil drive med dette. Og siden de kan bli den største aktøren i regionen er det de som bestemmer prisen.

I sin konsekvensutredning (pkt. 6.4 Grønn Energi) hevder de at de kan produsere nok biogass til å erstatte dieselforbruket til 300 drosjer i et helt år, eller tilsvarende 15 millioner liter diesel. Dette er imponerende, - hadde det bare vært riktig. Problemet er at det ikke finnes nok materiale i 30.000 tonn våtorganisk avfall til å produsere en slik drivstoffmengde. Tar vi utgangspunkt i at våtorganisk avfall inneholder 75 % vann, ser vi at det de prøver å fortelle oss er at de kan produsere 1 liter diesel av 0,5 kg råstoff. Dette er ganske enkelt umulig! (I Stockholm finnes det et tilsvarende anlegg som produserer biogass av samme mengde rent matavfall, der hevder de at produksjonen tilsvarer 3,4 millioner liter drivstoff.)

Sannsynligvis er dette bare en liten regnefeil (1,5 millioner liter er det riktige svaret), problemet er at de med denne feilen har gitt et helt feil bilde av ”riktigheten” av å bygge anlegget. Det er 1000 % forskjell mellom 1,5 millioner liter og 15 millioner liter. Ikke nok med det, 15 millioner liter tilsvarer dieselforbruket til 3.000 drosjer i et helt år (70.000 km og 0,75 l/mil), ikke 300 slik de hevder. Folk og ikke minst politikerne, - som blindet av tillit ikke har oppdaget dette, er ført bak lyset.

Hvordan kan det ha seg at Ecopro AS, som har jobbet med dette i årevis, ikke har oppdaget dette og rettet opp feilen? Er det kompetansesvikt eller kan det være fordi biogassen og blomsterjorda egentlig ikke er så viktig? Og at i den grad det er viktig, så er det for å overtale politikerne med ord de gjerne vil høre?

Vinning opp i spinning?

Er det noe miljøgevinst igjen av dette prosjektet? Svaret er avhengig av hvordan man regner og hvor ”helhetlig” man tenker. Ser man utelukkende på hvor mye diesel det går med til transport, kan prosjektet se riktig bra ut. Dersom det i snitt trengs 4 lastebiler pr. dag, som kjører 100 km t/r og forbruker 3,75 l diesel pr. mil, vil det gå med 300 l diesel til å produsere en drivstoffmengde tilsvarende 5.000 l diesel. Det vil si at for hver liter brukt til transport får man 16 tilbake. Sånn sett kan prosjektet se ut til å være et godt miljøtiltak, men ser man litt mer helhetlig på det, begynner glansbildet å blekne. Matavfallet må nemlig samles inn, til dette går det med minst en halv million liter diesel (ca. halvparten av all dieselforbruk til renovasjonsselskapene). Nå er gevinsten redusert til 1:3, og man må begynne å spørre seg om det virkelig er verd investeringen. Kan vi bruke pengene våre på en annen måte, og som gir større miljøgevinst?

Alternativet er 10 ganger bedre!

Dersom man erstattet innsamlingsdrivstoffet med biogass ville det vært 1 million liter igjen. Fordelt på 100.000 husstander tilsvarer dette 10 liter pr. husstand. Tar man utgangspunkt i at det faktisk er husstandene som betaler for denne produksjonen(via renovasjonsavgiften), og at dette utgjør ca. 1.000 kr i året, vil dette biogass-drivstoffet egentlig koste 100 kr/l. Dersom det var du som disponerte pengene, og målet var å redusere CO2-utslippet, ville ikke du valgt å kjøpe vanlig biodiesel isteden? Som koster under 10 kr/l? Slik ville du bidratt til en miljøgevinst, som var 10 ganger større enn ved Ecopros opplegg. Merk at selv om pengene ble brukt på andre ting, ville minst en halv million drivstoff pr. år kunne vært spart.

ENØK – også mye bedre enn Ecopro-el.

Ved full produksjon vil anlegget produsere strøm for 10 GWh. Dette utgjør ca. 100 KWh pr. husstand, eller 0,5% av det årlige forbruket. Det finnes en rekke billige enøktiltak som kan spare en husstand for betydelig mer strøm enn det Ecopro AS noen gang vil produsere. Hvorfor ikke heller fordele de 170 millionene på husstandene i form av enøktilskudd? Det ville gitt ca. 1.700 kr i tilskudd som med fordel kunne vært brukt til for eksempel varmepumper. Det ville ikke bare spart miljøet, det ville skapt langt flere (lokale) arbeidsplasser enn ved Ecopros alternativ.

2 milliarder - De skjulte kostnadene

Prislappen på Ecopros anlegg skjuler den virkelige kostnaden. Dette skyldes i hovedsak at anlegget forutsetter at matavfallet samles inn som i dag, det vil si i egen dunk. Men det finnes et alternativ som Ecopro AS har nektet å utrede, og som renovasjonsselskapene har motarbeidet i alle år. Hadde de valg denne løsningen ville husstandene kunne spart ca. 1.000 kr i året på lavere renovasjonsavgift. Ganger du dette med antall husstander og antar at anlegget får bestå i minst 20 år, utgjør dette en kostnad på 2 milliarder kroner. Ville du med viten og vilje kjøpt en time share leilighet i Syden til 170.000 kr men som i løpet av 20 år ville kostet deg over 2 millioner?

Feilsortering

Myndighetene har varslet at fra 2009 vil det bli forbudt å deponere avfall som inneholder mer enn 5% organisk materiale. Ecopro AS oppgir at 15-26% av matavfallet ender i restavfallet, dette på tross av utallige informasjonskampanjer gjennom mange år. Hvordan vil biogassanlegget løse dette problemet? Står vi eventuelt ovenfor nye investeringer, kanskje til et forbrenningsanlegg? Og i så fall blir ikke biogassanlegget overflødig?

Løsningen

Løsningen er en liten kvern som monteres under kjøkkenvasken, den maler opp alt matavfall og skyller det i avløpet. Dette er ikke bare en lettvint løsning, det er langt mer miljøvennlig enn det man først skulle tro. Avløpsnettet og renseanlegget sørger for at matavfallet blir kompostert i rekordfart og at næringsstoffene i matavfallet utnyttes av bakteriene til dels, å rense avløpsvannet og dels bidra til en langt bedre slamkvalitet. Tenk, man slipper å lagre det (lukt-, søl- og smittevernsproblemet er løst!), man slipper å transportere det (halvering av transportbehovet!), man slipper feilsortering (feilsortering gir dårligere kvalitet på komposten pga glass, plast og metall biter, og dyrere renovasjon fordi tilsølt papir ikke kan gjenvinnes og må sorteres ut for hånd). Og den er lovlig i alle kommuner med mindre kommunen finner gyldig grunn til å forby den (når saken blir tilstrekkelig belyst blir spørsmålet heller om den bør påbys).

Gode erfaringer for døve ører

Alle kommuner som har prøvd ut dette i noe utstrekning har bare positive erfaringer å vise til. Slammengden øker knapt (maks 5%) og renseanleggene har ingen problemer med å håndtere dette (utslippet holdes innenfor godkjente krav). Utsorteringen av matavfallet er 98-100%, og folk er langt mer motiverte til å kildesortere på riktig måte. Men renovasjonsselskapene vil ikke lytte, de er mer opptatt av å ivareta sine arbeidsplasser enn å løse miljøproblemer. I sine festtaler liker de å peke på at de er en vekstbransje, altså har de egentlig ingen målsetting om at avfallsmengden må ned, eller at renovasjonen kan gjøres enklere og billigere for folk flest.

Denne artikkelen begynner å bli lang nok. Kanskje kan jeg skrive mer en annen dag. Men bare lov meg å ikke bygge et biogassanlegg i mellomtiden.


Gaute Adler Nilsen
Miljørådgiver
KVÆRNA G.A.Nilsen

PS: Må også nevne at Miljøstyrelsen i Danmark (tilsvarende norsk Miljøvern Departement) konkluderte i en omfattende rapport at utsortering av matavfall for kompost- eller biogassproduksjon hadde ingen miljømessig eller samfunnsøkonomisk gevinst i forhold til forbrenning. Når man ikke får det til i et lite og tett befolket land, hvordan kan skal man få det til i Midt-Norge?

Tel: +47 74 08 30 61
Mob: +47 905 77 044
Fax: +47 74 08 33 62