Gjennom nytenkning og utvikling
skaper vi bærekraftige løsninger.
Norsk
English
Español
Portugés
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høringsuttalelse
om Ecopros utslippssøknad
av juni 2007


Bakgrunndokumentene for denne høringsuttalelsen finnes på Fylkesmannens hjemmesider:

http://www.fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=2860&amid=1595390

Du kan også laste ned den orginale .doc-filen her

31.08.07

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
v/ Anne Sundet Tangen
7734 Steinkjer


Høringsuttalelse om Ecopros utslippssøknad av juni 2007

Det er ingen hemmelighet at undertegnede har vært skeptisk til Ecopros etablering helt siden begynnelsen. Som miljørådgiver føler jeg et stort ansvar med å følge med hva som skjer i mitt nærmiljø. Derfor har jeg også lest Ecopros utslippssøknad, her er mine anmerkninger:

La oss ta utgangspunkt i selve kjernen av utslippssøknaden, hva og hvor mye vil de slippe ut. Nedenfor er utklipp fra side 25:

UTKLIPP FRA SIDE 25, UTSLIPPSSØKNAD ECOPRO JUNI 2007

1 UTSLIPP TIL VANN.

1.1 Prosessvann.

Det søkes om at overskudd av prosessvann fra produksjonen ledes til kommunalt ledningsnett og behandles på Verdal Renseanlegg sammen med øvrig avløpsvann. Det forventes et gjennomsnittlig utslipp på 2 l/s prosessvann og et utslipp på ca. 44.000 m3/år ved en behandlingsmengde på 15.000 t avfall/år og 15.000 t slam/år.

Forventede data for prosessvannet er:
Temperatur 38 oC
pH 7,2-8,0
TS 3-6 mg/l
SS 100-300 mg/l
KOF 4000-7000 mg/l
Ntotal 3000 mg/l
Ptotal 10-50 mg/l

Prosessvannets sammensetning er mye likt rejektvann fra utråtningstrinnet i anlegget. Innholdet av metaller er avhengig av sammensetningen av råvarene til anlegget. Hverken MJØS-anlegget (Lillehammer) eller HIAS-anlegget (Hamar) har foretatt analyse av overskuddsvannets innhold av metaller.

Det første som slår meg er at utslippet ikke er ubetydelig. La oss ta utgangspunkt i utslippet av nitrogen. 3000 mg/l ganger 44.000 m3/år tilsvarer et utslipp av nitrogen på 132.000 kg/år. Det tilsvarer et utslipp fra en by på 52.800 mennesker (med utgangspunkt i at hver person slipper ut 2.5 Kg nitrogen pr år)! Totale utslipp av nitrogen fra kommunale avløpsanlegg i Nord-Trøndelag i 2005 var 320 tonn, kilde SSB. Altså snakker vi om en økning tilsvarende 41% for hele Nord-Trøndelag, og alt dette skal slippes ut rett utenfor Verdal.

Og ingen vet hvor mye tungmetaller anlegget vil slippe ut. Mye av søppla som kommer inn er svært dårlig sortert, en må derfor forvente at det fra tid til annen vil være mye tungmetaller i avløpsvannet. Da vi på forhånd ikke kan vite hva slags metaller vi har med å gjøre (og andre miljøgifter), og hvilke mengder det kan dreie seg om, ville det være ganske hårreisende om de fikk utslippstillatelse.

Men dersom man likevel var positiv til Ecopros utslippssøknad, burde man vurdere om det miljømessig og samfunnsøkonomisk ikke ville være bedre å lempe på rensekravene til alle involverte renseanlegg. Med 0 rensekrav, ville det totale nitrogenutslippet fra renseanleggene øke med bare 20% (forutsatt 20% rensegrad, som er relativt høyt), dvs halvparten av det Ecopro vil slippe ut. Et annet forhold er at det ville vært bedre med mange ”små” spredte utslipp enn ett stort i Verdal. Men med 0 rensekrav ville også utslippet av fosfor og organisk stoff øke, og det er neppe bare positivt. Men det er likevel noen fordeler som burde vært avveid, økt tilførsel av næringssalter, gir økt planktonvekst og dermed større CO2-opptak fra atmosfæren, økt tilførsel av organisk stoff betyr at mer CO2 vil løses direkte i havet og ikke bidrar til globaloppvarming. Mindre slam å håntere betyr mindre transport. Jeg vet dette forslaget er (miljø-)politisk ukorrekt, men det illustrerer hvor bakvendt det ville vært å gi Ecopro utslippstillatelse.

Ecopro AS liker å framstille seg som en miljøbedrift, men med denne søknaden avslører de noe annet. Spesielt når vi vet at det finnes flere teknologier for å ta vare på nitrogenet og fjerne tungmetallene. De bygger et anlegg som koster 20 ganger mer enn et gårdsbasert anlegg (Ekren) med samme kapasitet, men vil ikke påkoste rensing og gjenvinning av sitt eget avløp.

Alternativet de skiserer, infiltrasjon, har miljømessig den samme effekten som deponering, verdifulle gjødselstoffer som burde vært ført tilbake til kretsløpet, går tapt.

Tenk om de isteden hadde brukt sine millioner på å bygge gårdsbaserte anlegg? Det kunne ført til etablering av 20-40 anlegg, løst utslippsproblemet, og løst problemet med å finne avsetting for slamresten. Men viktigst av alt, det hadde bidratt til å redusere landbrukets utslipp av metan og nitrogen også. Og så hadde vi sluppet all den transporten.

Det er slående at det er bygd mange biogassanlegg i Norge og i Norden de seneste årene, og mange flere er planlagt, men ingen med Ecopros teknologi, og alle med byggekostnader som er 5-10 ganger lavere enn Ecopros.

Jeg spør meg, hvem er økonomisk ansvarlig for en slik feilinvestering? – Bruk av offentlige penger? Og hvem er ansvarlig for å ha missinformert eierne (som er kommunene, via sine politikere og abonnenter) så grundig?

Etableringen av Ecopro AS var ikke noe annet enn renovasjonsselskapenes forsøk på å holde private aktører unna fatet. Det ble etablert i tid da man trodde at kompostering var dødsdømt på grunn av kugalskapen, og at bare anlegg med Ecopros teknologi ville bli godkjent for å behandle organisk avfall som kunne være infisert av kugalskap (derfor de høye behandlingstemperaturer, opp mot 165 oC). Men det viste seg at bare forbrenning og deponering er blitt godkjent som behandlingsalternativer for slikt avfall. Ecopros anlegg er derfor en gedigen feilinvestering. Og de vil neppe overleve dersom de må konkurrere om slammet og matavfallet, på like vilkår, mot private aktører, som har langt rimeligere behandlingsanlegg.

Dersom Steinkjer kommune nå må utlyse en åpen anbudskonkurranse om slam og matavfall, i henhold til lov om offentlige anskaffelser, er det sannsynlig at også de andre 40 kommunene må gjøre det samme (iallefall burde de det, da de kan spare innbyggerne for betydelige beløp). Dermed er det ikke sikkert at Ecopro vil få tak i nok råstoff til å forsvare driften.

Jeg har mange andre ting jeg kunne sagt om Ecopro (se www.kverna.no), men det berører ikke denne høringen.


MVH


Gaute Adler Nilsen
Miljørådgiver
KVÆRNA G.A.Nilsen

PS: Jeg spør meg hvorfor utslippstillatelsen ikke allerede var gitt før Verdal kommunestyre behandlet byggetillatelsen, - er dette typisk Verdal, slik som med kalkverket? Først bygger man, så spør man om lov.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev! - Klikk her!

 

Tel: +47 74 08 30 61
Mob: +47 905 77 044
Fax: +47 74 08 33 62