Gjennom nytenkning og utvikling
skaper vi bærekraftige løsninger.
Norsk
English
Español
Portugés
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forbud mot matavfallskverner?


Tilsvar til Skiens varaordfører, Heidi Hamadi, sitt utspill i Varden O6.12.04 "Hamadi vil forby matavfallskverner nå"

Her er linken til artikkelen i Telemarksavisa.

Nedenfor kan du lese orginalartikkelen;

Forbud mot matavfallskverner?

Å forby alt man ikke liker, … eller forstår nytten av, er ikke akkurat kjennemerket til politikere som respekterer andres synspunkter, eller i dette tilfelle, velgernes ønsker. Når Heidi Hamadi, varaordfører i Skien kommune, går inn for å forby bruken av kverner, avslører hun at hun er blitt ført bak lyset av ”eksperter” som heller ikke vet hva de snakker om. Og hun er ikke alene, til og med forholdsvis opplyste miljøvernere tror fortsatt at kompostering er den eneste saliggjørende måte å håndtere matavfallet på.

Denne iveren for kompostering er hovedårsaken til at kildesortering fungerer heller dårlig, og for at kostnadene har gått opp i været. For hva er problemet? De som hjemmekomposterer gjør en kjempedugnad for å gi oss alle et bedre miljø, men vinningen går opp i spinningen fordi det samtidig må innføres en egen henteordning for matavfallet til de som ikke kan eller vil kompostere. Dette medfører ekstra transport- og behandlingskostnader. Men det verste er at papir- og plastfraksjoner som med fordel kunne blitt materialgjenvunnet stadig blir tilsmusset av matavfall fra folk som ikke orker sorteringen (eller sorterer feil). Dermed havner store mengder sortert avfall på forbrenningsanlegget, og folk spør seg hva er da vitsen? De gir blaffen! - Lenge før kildesortering får en real sjanse til å vise at det faktisk nytter.

Matavfall er risikoavfall

Det er et faktum som lenge har vært oversett, matavfall er risikoavfall! Renovasjonstjenesten oppsto som følge av denne erkjennelsen, smittevern var en høyt prioritert samfunnsoppgave i en tid legevitenskapen ennå var ung og antibiotika måtte vente mange tiår før det ble oppfunnet. Likevel forsto man viktigheten av at latrineavfall, døde dyr og bedervet matavfall måtte føres bort og graves ned. Ikke bare kan matavfallet føre smitte med seg, - og gjøre oss alvorlig syke, det kan også skjule plante- og dyresykdommer, og skadedyr av forskjellig slag. Med den stadig større import av frukt og grønnsaker er dette en trussel som vi må ta på alvor. Kompostering klarer ikke alltid å ta knekken på disse biologiske bombene. Hvis det kan krype eller fly kan det stikke av før komposteringen kommer i gang og etablere seg i norsk natur, i verste fall kan disse fremmede arter utkonkurrere våre naturlige, eller etablere seg i et slikt omfang at det vil gjøre ubotelig skade på norske avlinger eller skog. Disse artene kan også bringe med seg sykdommer som våre stedegne arter ikke har noe forsvar mot. Denne biologiske ”forurensingen” er ikke noe nytt fenomen, de fleste land, også Norge, kan vise til mange slike tilfeller. Det ferskeste eksempel er mordersneglen som opprinnelig kommer fra Spania og sprer seg nå over hele den sørlige delen av landet opp til Trøndelag. Trolig kom den hit som egg eller larve festet til røttene til salatplanter eller prydplanter. Vil den utkonkurrere norske arter? Vi vet ikke. Hva blir det neste? Er kompostering virkelig verd risikoen?

Er kvernen løsningen?

Svaret på spørsmålet kommer av seg selv, iallfall når man tar seg tid til å sortere fakta ifra mytene. Avløpsmessig er det kun snakk om en forholdsvis enkel teknisk utfordring å tilrettelegge eksisterende avløpssystem til å kunne håndtere tilskuddet av oppmalt matavfall på en tilfredsstillende måte. Et dårlig avløpsnett skal vi ikke ha, selv i de tilfeller det innebærer få eller ingen miljøulemper, vi skal ikke ha det fordi det utgjør en smitterisiko. Altså kan man ikke begrunne motstanden mot kverner med på peke på dårlige avløpsforhold. Hva med renseanlegget? I en tid der vi tenker stadig mer på kretsløpsbaserte løsninger, der slammet og næringssaltene i avløpet skal tilbake til jordbruket, er mange av dagens renseanlegg moden for en oppgradering uavhengig av om folk tar i bruk kverner eller ikke. EU har allerede varslet strengere rensekrav, så norske kommuner må uansett innstille seg på å foreta til dels betydelige investeringer på avløpssektoren. Det oppsiktsvekkende er at ved valg av riktig renseteknologi vil matavfallet bidra til rensingen av avløpsvannet, slik at kjemikalieforbruket helt eller delvis kan elimineres, samtidig som at slammet får en høyere kvalitet.

Kommuner som har innført kverner kan dokumentere betydelige besparelser på renovasjonskostnadene (50-70% ikke uvanlig), og ingen avløpsmessige problemer eller merkostnader. Kunne noe av disse pengene isteden vært brukt på oppgradering av avløpssystemene, ville vi fått en kildesorteringsordning som virker og et avløpssystem som vi kan være stolte av. Alt som skal til er en planmessig innføring av kverner, for å sikre oss mot ulemper og for å oppnå en størst mulig miljømessig og økonomisk gevinst.

Et unødvendig forbud

Et forbud er et av det mest drastiske tiltak et samfunn kan iverksette, og normalt går man bare til slike skritt når noe utgjør en alvorlig trussel mot enkeltindivider eller samfunnet. Kverner kan bare utgjøre en trussel dersom ingen, ikke engang skeptikerne, bryr seg om avløpssystemet fungerer som det skal. Et forbud mot kverner er derfor en politisk mistillitserklering til at folk bryr seg, og kan ta ansvar for miljøet sitt. Brukermedvirkning i utformingen av lokale miljøtiltak (Lokal Agenda 21), er det glemt?

Skeptikerne påpeker at en utstrakt bruk av kverner kan medføre de ulemper de omtaler. Problemet er bare det at en utstrakt bruk av kverner bare er mulig å få til dersom kommunen treffer spesielle tiltak for å få folk til å ta dem i bruk, tiltak som installasjonstilskudd og redusert renovasjonsavgift (og eventuelt påbud, slik mange steder i USA). Ved slike tiltak vil det være naturlig at kommunen har ivaretatt hensynet til avløpsforholdene. Selv i New York som hadde et forbud fram til 1997, installeres kverner i mindre enn 1% av husholdningene pr. år (følgelig jobbes det på politisk hold med å innføre et påbud). I Stor Britania har det aldri vært forbudt å bruke kverner, likevel er det bare 5% av husholdningene som bruker kvern. Disse eksempleme stemmer godt overens med erfaringene fra Norge, selv i kommuner som gir rabatt på renovasjonsavgiften for bruk av kverner, er innføringsraten lavere enn 1%. Med andre ord kommuner som en eller annen grunn ikke ønsker kverner (les; uvitenhet) har svært god tid til å gjøre noe med avløpsforholdene før bidraget fra kvernene blir merkbare.

Helt siden kvernen ble oppfunnet (for over 60 år siden) har anklagene haglet mot løsningen, men skeptikerne har aldri fått rett. I dag brukes de i over 50 millioner husstander verden over. Jeg undres på hvor mange flere som må til, før skeptikerne endelig aksepterer at løsningen er genial? – det bruker avløpssystemet for gratis og hygienisk transport og behandling av matavfallet.

Tenk helhetlig, tenk konstruktivt, hva skal vi med et forbud som ingen er tjent med?

Gaute Adler Nilsen
Miljørådgiver, Cand. Scient. organisk kjemi
kverna.no

Artikkelen kom også på trykk i avisen Varden, 13.12.04, dog noe forkortet.

Reaksjoner

Det var som sa påpekte innledningsvis; til og med miljøvernere har altfor ofte lite eller ingen kunnskap om kverner. I motinnlegget til Gunnar Grini, Bellona, kommer det helt klart fram hva jeg mener. Jeg har for ordensskyld snakket med han i ettertid, - det var leit at han ikke hadde tatt seg tid til å drøfte saken nærmere med meg før han skrev artikkelen (eller for den saks skyld besøkt mine nettsider). Vi lever i en opplyst tid, det er ikke lenger nødvendig å "skyte først og spørre etterpå". Her er lenken:

23.12.04 - TA: - "Problemet med matavfallskvernen"

Heldigvis er det flere enn meg som ikke er enig med Bellonas representant. En stor takk til Christian F. Schelver for et flott innlegg.

Artikkelen kom på trykk den 28. desember 2004 i TA (se under) og i Varden den 29.12.04.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev! - Klikk her!

 

Tel: +47 74 08 30 61
Mob: +47 905 77 044
Fax: +47 74 08 33 62