Gjennom nytenkning og utvikling
skaper vi bærekraftige løsninger.
Norsk
English
Español
Portugés
Hovedside
The Logic Cycle
Matavfallskverner
Miljøløsninger
Produkter
Artikler
Om oss

Kverner har liten betydning for avløpskostnadene


Dette er kanskje lettere å forklare ved å se på noen konkrete tilfeller. Eksemplene jeg har valgt er ikke representative for alle kommuner i Norge, men illustrerer likevel hvorfor de totale avløpskostnadene ikke påvirkes i særlig grad, selv med en utstrakt bruk av kverner som jo er vårt mål.

Sandnes kommune har lagt ut på nettet mye relevant informasjon om grunnlaget for kommunens beregning av avløpsgebyret, her er linken; avløpskostnader Sandnes kommune

Kommunens avløpskostnader i 2001

Totale utgifter til avløp i 2001 var kr. 48 mill., som fordeles slik:

29 % driftsutgifter
34 % investeringer (renter og avdrag)
5 % administrasjon
32 % avløpsrensing hos IVAR

Andre viktige forhold:

18.000 husstander er tilknyttet kommunens avløpsnett.
1.185 virksomheter inkl. gårdsbruk er tilknyttet kommunens avløpsnett.
2.200 husstander og gårdsbruk, hovedsakelig i sørøstlige deler av kommunen, har eget avløpsnett med septiktank og spredegrøft, hvorav 1.210 er knyttet til kommunens tømmeordning.

Kostnadsberegning

Først må det presiseres at der løsningen er innført har man ikke registrert ulemper eller merkostnader som kan tilskrives bruken av kverner. Men det kan likevel være nyttig å anta at løsningen i det minste vil påføre merkostnader som følge av økte slammengder. Dersom man forutsetter at slambehandlings- og transportkostnadene utgjør 35 % av de totale rensekostnadene og at slammengden øker med 5 % ( tilsvarende det teoretiske beregningsgrunnlaget ), vil de totale avløpskostnadene for Sandnes kommune kun øke med 0,56 % (35 % av 5 % av 32 %).

Selv med et svært urealistisk anslag der slammengden øker med 20 %, vil økningen av de totale avløpskostnadene bare øke med 2,24 %
(35 % av 20 % av 32 %).

I praksis vil andre faktorer ha langt større betydning for kostnads-nivået enn bruken av matavfallskverner. Ta f.eks. rentenivået, uforutsette driftsutgifter som følge av flom eller skader på pumper mm, dette er kostnader som kan variere kraftig fra år til år.

Et annet eksempel verdt å nevne er fra det nye renseanlegget i Levanger kommune:

Ifølge budsjettet presentert på nettsidene vil 27,5 % av de totale driftskostnadene gå til behandling og transport av slam (Dette er et spesielt anlegg som ble valgt bl.a. fordi det produserer betydelig mindre slam enn tradisjonelle renseanlegg.). Når man legger til kapitalkostnadene (renter og avdrag) reduseres kostnadene til behandling og transport av slam til 11,5 % av de totale avløpsrensekostnadene. Dermed vil en økning i slammengden på 5 % øke de totale kostnadene med mindre enn 0,6 %, og skulle slammengden øke med 20 %, ville kostnadene øke med bare 2,3 %.

Merk at i motsetning til eksemplet fra Sandnes inkluderer ikke eksemplet fra Levanger driftsutgiftene, kapitalkostnadene eller administrasjonskostnadene knyttet til avløpsnettet.

Et annet viktig moment som beregningene ovenfor ikke tar hensyn til, er at det ikke nødvendigvis er slik at en gitt økning i slammengden gir seg utslag i tilsvarende økning i behandlingskostnadene. Da behandlingsanlegget ofte er overdimensjonert vil det ikke være behov for kostbare utvidelser, dessuten brytes matavfallet raskere ned enn slammet den er beregnet for. I tillegg må vi ikke glemme at slammet vil få en bedre kvalitet noe som kan mer enn kompensere for merkostnadene da det forenkler avsettingen. Tilsvarende, der det produseres biogass av slammet vil merkostnadene kunne kompenseres av økt gassproduksjon.

Konklusjon

Skremselsbildet om høyere avløpskostnader er ikke mer enn det, - et skremselsbilde. Det må legges til at selv med de mest ambisiøse innføringsplaner vil det ta tid å montere kvernene. I små kommuner kan dette gjøres i løpet av 1-2 år, mens i storbyene opp mot 10-12 år, dette gir kommunene rikelig med tid til å oppdage hvorvidt kverner utgjør noen ulempe, og hvis så er tilfelle, foreta de nødvendige utbedringer.

Anbefaling

Kommunepolitikerne bør pålegge administrasjonen å utarbeide en innføringsplan for matavfallskverner som er tilpasset lokale forhold og at eventuelle utbedringer på avløpsnettet og på renseanlegget gjennomføres parallelt med innføringen.


Relaterte spørsmål: (kommer snart)

Vil ikke kjemikalieforbruket øke?
Vil ikke luftingsbehovet øke?
Vil renseanlegget måtte bygges ut?
Vil ikke utslippene øke?

Meld deg på vårt nyhetsbrev! - Klikk her!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +47 74 08 30 61
Mob: +47 905 77 044
Fax: +47 74 08 33 62