Gjennom nytenkning og utvikling
skaper vi bærekraftige løsninger.
Norsk
English
Español
Portugés

MD - Forbud mot matavfallskverner ?


Miljøverndepartementent
har vedtatt en ny avløpsforskrift som gjelder fra 01.01.06, der står det (§ 15A):

”Kommunen kan i forskrift forby påslipp av oppmalt matavfall til offentlig avløpsnett fra virksomhet og husholdning. Slike påslipp er forbudt fra 1. januar 2007 såfremt ikke kommunen i forskrift gjør unntak fra forbudet.”

Hvilke konsekvenser vil dette få? - om noen i det hele tatt?

At kommunene kan forby påslipp av oppmalt matavfall betyr ikke at det vil være forbudt å selge kverner, eller kjøpe dem for den saks skyld. Det betyr bare at enten du har en kvern eller ikke så kan kommunen forby deg å kaste matavfallet i kommunens avløpsnett.

Selve produktet, kvernen, er fortsatt like lovlig som hvilket som helst annet redskap som kan brukes til å male opp matavfall.

Spørsmålet blir derfor om forbudet overhodet vil ha noen effekt, dersom hensikten var å begrense tilførselen av matavfall til avløpet.

Hvilken fordel kan kommunen ha av å forby bruken av kverner?

Dersom man innser at det vil være bort imot umulig å håndheve et slikt forbud, hvorfor skal man da innføre det?

Ville det ikke være langt mer konstruktivt å heller tillate kverner og gi rabatt på renovasjonen, slik at man i det minste hadde oversikt over utbredelsen? Dette ville også gitt kommunen bedre mulighet til å dokumentere hvorvidt påslippet var av et slikt omfang at det medførte ulemper. Hvordan kan det være en fordel å ikke vite hvor mange som bruker kverner?

Fritt marked eller regulert innføring, hva er problemet?

Det finnes i hovedsak bare to mulige scenarier, den første der kvernene selges fritt uten noen form for restriksjoner (vanlig i de fleste land), eller en regulert innføring der kommunen styrer innføringen med hensyn til lokale forhold.

Ingen restriksjoner eller regulering

I USA er det ingen restriksjoner på salg av kverner(noen steder er de påbudt), likevel brukes kverner i bare litt over 50 % av husholdningene, dette tilsvarer en innføringsrate på under 1 % i året. I Storbritannia bruker omtrent 5 % av husholdningene kvern, enda produktet har vært markedsført siden 2. verdenskrig. Dette tilsvarer en innføringsrate på under 0,1 % (under 1 promille)! I Norge har vi en rekke kommuner som har likestilt kverner med hjemme-kompostering i en årrekke og innvilget den samme rabatten (for eksempel Hitra og Frøya 15 %). Også der er innføringsraten godt under 1 % i året.

Altså kan ingen seriøst hevde at kverner utgjør en fare for avløpet eller miljøet, med mindre man mangler troen på kommunens vilje og evne til å rette opp eventuelle mangler før omfanget blir for stort.

Kommunestyrt / regulert innføring

Dersom innføringen styres av kommunen kan man prioritere områder med god kloakkering, - i påvente av at nødvendige oppgraderinger ferdigstilles i andre. Dette innebærer at henting av matavfall samtidig kan opphøre områdevis, - det gir størst besparelsespotensial. Og skulle det bli nødvendig med oppgraderinger på renseanleggene, vil kommunen kunne justere innføringsraten deretter, og unngå utslippsøkninger.

"Redskapen" til å styre denne prosessen, er å tilby abonnentene i de utvalgte områdene (eller etter søknad), et monteringstilskudd og rabatt på renovasjonen (bare dersom du bor i det utvalgte området).

Et eksempel;

Kommunen gir et monteringstilskudd på 2000 kr, - som finansieres ved å øke avløps- eller renovasjonsgebyret med 400 kr i 5 år, og innvilger en rabatt på renovasjonen på 600 kr pr år. For abonnenten vil det oppleves som en gavepakke på 2000 kr, pluss en rabatt på 200 kr pr år for å slippe matavfallet. Og etter 5 år øker rabatten til 600 kr!

En slik strategi gjør det lite sannsynlig at veldig mange i områder med dårlig kloakkering vil velge å installere kvern. Altså trenger ikke kommunen å innføre noe forbud mot kverner, eller på andre måter, forsøke å begrense bruken av dem. Tilskuddet og rabatten er det eneste reguleringsverktøyet kommunen trenger.

En slik ordning koster ikke kommunen noe, innbyggerne er vinnerne, problemet med avfall er vesentlig redusert og miljømessig er vi alle vinnere.

Konklusjonen er altså klar(selv uten å gå inn i den faglige debatten), enten man tillater fritt salg av kverner, eller styrer innføringen, kan ikke noen hevde at kvernene vil utgjøre en vesentlig fare for avløpsnett eller renseanlegg. Altså finnes det ikke grunnlag for å forby bruken av kverner.

Skulle avløpsforholdene likevel være så dårlige at selv ikke bruken av noen få kverner bør forekomme, da er det ikke kvernene som bør forbys, men heller at kommunen kan ha et så dårlig avløpssystem.

Kan kommunen likevel forby matavfallskverner?

Selv om vi kun tar utgangspunkt i argumentasjonen ovenfor, og uten å ta hensyn til de "faglige" momentene som kan være vanskeligere å vurdere betydningen av, er det åpenbart at kommunen vanskelig kan sannsynliggjøre at et forbud er nødvendig for å ivareta drifts- og miljømessige hensyn på en tilfresstillende måte.

Skulle kommunen likevel velge å forby bruken av kverner, vil dette neppe kunne oppfattes som noe annet enn et forsøk på å skjerme eksisterende avfallsordninger(eller planlagte). Altså kan dette bli en sak for Konkurransetilsynet. Men det verste er at brukerne (velgerne) ikke blir tatt hensyn til. Alle vil ha det rent, lettvint og billig.

Jeg vil hevde at det verste som kan skje med innføring av kverner er at vi omsider får den standard på avløpet vi skulle hatt hele tiden. Hvem kan være imot det?

Litt om den faglige debatten

Mesteparten av den faglige debatten tar utgangspunkt i et umulig scenario, nemlig at kverner innføres over en svært kort periode, nærmest ”over natta” og at intet gjøres med avløpsforholdene, verken før eller etter at kvernene installeres. At det er nærmest umulig å installere så mange kverner i løpet et så kort tidsrom kan vi kanskje vektlegge mindre, men at kommunen og ansvarlige myndigheter plutselig vil glemme å bry seg om miljøet bør virkelig være en umulighet, spesielt når vi ser hvor skeptisk de har vært til løsningen fram til nå. Hvorfor vil de fraråde en utvikling kommunene ikke bør ha noen problemer med å gjennomføre på en forsvarlig måte?

Om renseanlegg

I Norge har vi i hovedsak kjemiske renseanlegg, denne type rensing er valgt fordi forurensningsmyndighetene innser at utslippet av næringssalter (spesielt fosfor) har en mye større betydning for miljøet i våre nære kystfarvann, enn utslippet av organisk stoff. Med innføring av kverner vil utslippet av næringssalter ikke øke, derimot vil utslippet av organisk stoff kunne øke noe, men dette har normalt ingen skadelige virkninger. Beviset ligger i valget av renseteknologi.

Hadde utslippet av organisk stoff vært et problem ville man valgt å bygge biologiske renseanlegg, disse har ingen problem med å håndtere bidraget fra kvernene, utslippene øker ikke, heller ikke rensekostnadene. Noe mer slam vil produseres men dette har en marginal effekt på de totale rensekostnadene.

Dessverre ser det ikke ut til at alle fagfolkene har forstått dette, enkelte argumenterer fortsatt for forbud, de hevder vi har feil type renseteknologi, utslippene vil øke og at avløpsnettet er for dårlig. Hvor mange år trenger de for å gi oss det avløpsnettet vi skulle hatt? Når vil de innse at ved å hilse kvernene velkommen vil de frigjøre midler (som i dag ender som renovasjonsavgift) til å få fart i utbedringen av våre avløpsnett?

Med vennlig hilsen

Gaute Adler Nilsen
Cand. Scient. i organisk kjemi
& Miljørådgiver ved
KVÆRNA G.A.Nilsen

 


 

Kanskje kan vi avklare spørsmålet om kommunen har hjemmel for å forby bruken av matavfallskverner ved å endre litt på beskrivelsen av hva en matavfallskvern egentlig er?

Hva er egentlig en matavfallskvern?

Matavfallskvernen kan kanskje best beskrives som en suppemaskin, - den maler opp og lager en kald suppe av matrestene og tømmer det direkte i avløpet. Den monteres under kjøkkenvasken og bruker vaskens sluk som åpning for matrestene. Vasken får dermed en utvidet funksjon, den kan brukes som vanlig og den kan brukes til å kvitte seg med matavfallet.

Er det lov å bruke den?

Det er lov å tømme supper i vasken, og det vil alltid være lov. Kvernen kan betraktes som en suppemaskin, bl.a. derfor mener vi at det vil være urimelig å forby den.

Hva mener du? Delta på vårt diskusjonsforum.

Les også Forbud eller påbud? for mer rellevant info.

Meld deg på vårt nyhetsbrev! - Klikk her!

 

Tel: +47 74 08 30 61
Mob: +47 905 77 044
Fax: +47 74 08 33 62