Gjennom nytenkning og utvikling
skaper vi bærekraftige løsninger.
Norsk
English
Español
Portugés
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forbud eller påbud?


Mange kommuner hevder at de har et forbud mot bruk av matavfallskverner.Andre vurderer å innføre et slikt forbud, mens andre igjen hadde helst sett at de kunne innført et påbud. Uansett, hva kan de og hva kan de ikke gjøre?

Kan kommunene forby bruken av kverner?

SFT hevder at kommunene kan innføre forbud mot bruken av matavfallskverner. Det vises til forurensningsloven § 30.

Dette bestrider jeg !

Det kan synes hensiktsmessig å forby løsningen dersom det på generelt grunnlag kunne hevdes at løsningen medførte store økonomiske eller miljømessige ulemper. Problemet er at det er meget godt dokumentert at løsningen normalt ikke medfører ulemper. Altså er første betingelse for å i det hele tatt vurdere et så drastisk tiltak som et forbud, ikke tilfredsstilt, ingen kan hevde at kverner normalt innebærer en vesentlig fare, - skade eller ulempe for brukerne eller samfunnet/miljøet.

I de tilfellene kvernen kunne medført ulemper, så er det ikke brukerens feil, men manglende vedlikehold/oppgradering av ledningsnett og/eller renseanlegg, - en tjeneste som brukeren har betalt for (avløpsgebyr) men i verste fall ikke fått.

Det er derfor urimelig at abonnentene skal straffes når det er åpenbart at det er kommunen som har misligholdt sine forpliktelser. Et eventuelt forbudsvedtak er i realiten ikke bare en falitterklæring, men enda verre, en uvilje til å igangsette utbedringsarbeidet, - et forbud har vanligvis en varig karakter.

Dessuten, kan det virkelig være slik at ingen av husstandene i kommunen er tilknyttet et avløpsnett som tåler innslaget av oppmalt matavfall? Et forbud vil ramme alle husstandene.

Kvernene kan BARE male opp matavfall, ikke plast eller andre gjenstander. Derfor er det feil når det stadig hevdes at kverner vil kunne føre til økt forurensning av slammet (et av argumentene for et forbud).

Slammengden øker marginalt, og ligger normalt godt innenfor de naturlige årlige variasjonene i produsert mengde slam. Du kan lese mer om dette ved å klikke her (åpner i nytt vindu). Hva betyr dette for avløpskostnadene? (åpner i nytt vindu)

Et forbud krever en flertallsbeslutning

e-coli bakterier, den vanligste bakterien i tykktarmen hos mennesker.Kommunen eier avløpsanlegget. Egentlig betyr det at det er innbyggerne i felleskap som eier det, ikke administrasjonen som man altfor ofte kan få inntrykk av. Forbudsønsket bygger dessuten på den erkjennelse at et flertall kommer til å montere kverner dersom de får lov, ergo finnes det i utgangspunkt ikke et flertallsgrunnlag for å vedta et slikt forbud.

Hvem kan være tjent av et forbud?

Kommuner (administrasjon og politikere) som ikke oppfyller sitt forvaltningsansvar, - i dette tilfelle forsømmer vedlikehold og oppgradering av avløpssystemet, er de eneste som har noe å vinne ved å forby kvernen. Taperne er befolkningen fordi de vil måtte fortsette å betale dyrt for en uhygienisk og dårlig kildesorteringsløsning. Hvis taperne fikk lov til å bestemme ville de aldri valgt å forbli tapere. Derfor er ikke et forbud bare udemokratisk, det er uetisk.

Les også Når er avfall avfall? (PDF fil, 100kb)

og Matavfallskverner - rettslige forhold

og Hva er galt med å påpeke at kverner kan forbys?
kopi av epost sendt til SFT 15.01.04

Kan kommunene påby bruken av kverner?

Vi mener bestemt at kommunene KAN PÅBY installasjon av matavfallskverner dersom de ønsker det.

Ifølge Plan- og bygningsloven kan kommunene påby bestemte installasjoner dersom man kan begrunne det utfra ønsket om å oppnå hygieniske og miljømessige fordeler.

Dersom kommunene innførte et påbud om matavfallskverner i alle husstander ville renovasjonskostnadene kunne halveres, minst, mens avløpskostnadene ville i de fleste tilfeller kun øke marginalt. Dette står i sterk kontrast til hva Norsk Vann- og Avløpsverkforening (NORVAR) og SFT mener, de hevder det ikke finnes hjemmel i Norsk lov for dette.

Kommunene benytter seg av denne loven for å påby bl.a. installasjon av vannmålere og tilknytting til kommunalt avløp. Begrunnelsene er basert på vern av ressurser, miljø og hygiene, - de samme som ville vært brukt ved en eventuell innføring av en kvernbasert utsorteringsløsning for matavfallet.

Utdrag fra Plan- og bygningsloven

§ 2. Formål

Planlegging etter loven skal legge til rette for samordning av statlig, fylkeskommunal og kommunal virksomhet og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser, utbygging, samt å sikre estetiske hensyn.

Gjennom planlegging og ved særskilte krav til det enkelte byggetiltak skal loven legge til rette for at arealbruk og bebyggelse blir til størst mulig gavn for den enkelte og samfunnet.

Ved planlegging etter loven her skal det spesielt legges til rette for å sikre barn gode oppvekstvilkår.

Endret ved lover 21 april 1989 nr. 17, 5 mai 1995 nr. 20
(se dens III - i kraft 1 juli 1997).

§ 75. Privet - WC

1. For hver familieleilighet skal det være eget vannklosett eller privet. Kommunen kan også ellers påby at bygning skal forsynes med privet og fastsetter i tilfelle privetenes antall.

2. Hvor det er tilfredsstillende vannforsyning og avløp, kan kommunestyre, etter at kommunen har uttalt seg, gi påbud for bestemte strøk om installering av vannklosett. Når det vil være fordelaktig, hygienisk og forurensningsmessig, kan påbud om annen bestemt type klosett gis for bestemte strøk. På samme vilkår kan kommunen påby installering av vannklosett eller annen bestemt type klosett for bestemte eiendommer.

Endret ved lov 11 juni 1993 nr. 85.
Kilde: http://www.lovdata.no

Du kan også laste ned en PDF versjon av det du leste i avsnittet ovenfor Kommunene kan påby bruken av kverner (PDF fil, 453kb)

Meld deg på vårt nyhetsbrev! - Klikk her!

 

Tel: +47 74 08 30 61
Mob: +47 905 77 044
Fax: +47 74 08 33 62