Gjennom nytenkning og utvikling
skaper vi bærekraftige løsninger.
Norsk
English
Español
Portugés
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biogass er ikke løsningen!


I Danmark har man nylig gitt opp flere kildesorteringsprosjekter fordi miljømyndighetene har innsett at kildesortering av matavfall for produksjon av kompost, eller biogass ikke er mer miljøvennlig enn forbrenning sammen med restavfallet. Når man i et lite og flatt land som Danmark ikke finner det hensiktsmessig å bygge slike anlegg, hvordan kan noen tro at man vil lykkes bedre i å få til en samfunnsøkonomisk og bærekraftig biogassproduksjon i Trøndelag?

Nå er ikke jeg tilhenger av forbrenning heller, og iallfall ikke av de avfallsfraksjonene som lar seg materialgjenvinne for en rimelig penge (papir og plast). Når forbrenning foretrekkes er det i hovedsak fordi det er en billigere løsning enn kildesortering med materialgjenvinning. Men det finnes en løsning som er enda billigere, og det er kildesortering med matavfallskverner. Kvernen maler opp matavfallet og skyller det ut i avløpet, ledningsnettet og renseanlegget får en ny oppgave nemlig transport og ”kompostering” av matavfallet.

Gratis transport og kompostering!

Tro det eller ei, de fleste avløpene har ikke problemer med å takle matavfallet. Slammengden øker marginalt og renseanleggene kan utnytte næringsstoffene i matavfallet til å øke rensegraden, redusere kjemikaliebruken og produsere et mer verdifullt slamprodukt. Resultatet er at avløpskostnadene sjeldent øker, men gitt de riktige betingelsene kan de reduseres eller rensegraden økes. Løsningen sørger for at alt matavfall blir tatt vare på, da feilsortering er så godt som eliminert. Og ikke noe matavfall havner i forbrenningsovnen.

Når papiret og plasten ikke lenger er utsatt for sølet fra matavfallet, blir gjenvinning mer lønnsomt. Dessuten vil brennbart avfall som ikke egner seg for materialgjenvinning, bli langt mer lagringsstabilt, slik at man vil kunne lagre det og kun brenne det med energigjenvinning om vinteren, når det er behov for varmen. Alternativt vil det kunne omsettes som bioenergi til industrielle prosesser slik som ved sementproduksjon.

En annen bonus er at rene avfallsfraksjoner vil gjøre det mer attraktivt for folk å bringe sitt kildesorterte avfall til egnede returpunkter, spesielt dersom man kan oppnå større rabatter for egeninnsatsen.

Hvor billig kan det bli? Det kommer helt an på ambisjonsnivået, men en halvering av dagens renovasjonsavgift bør være et realistisk anslag for de fleste kommuner.

Hva med slammet?

Slam bør i størst mulig grad benyttes lokalt, ikke bare for å redusere transportkostnadene men også sikre en god kvalitet. Når alle vet at slammet skal anvendes lokalt, vil alle føle et større ansvar for å påse at slammet ikke forurenses av tungmetaller eller organiske miljøgifter, da det ville ramme dem selv og sitt eget nærmiljø. Send det bort til en kommune langt borte og dette engasjementet vil dø ut. Det blir som å bestille en miljøskandale, det eneste man ikke vet er leveringstidspunktet.

Behandling og anvendelse nær kilden sikrer også lokal kompetanse og verdiskapning. Slammet kan for eksempel brukes som gjødsel i produksjon av energivekster. En slik anvendelse har langt større bioenergipotensial enn bruk av slammet til produksjon av biogass. Dessuten skaper det også langt flere arbeidsplasser. Jeg er overbevist om at å eksportere arbeidsplasser og ressurser til store sentrale anlegg umulig kan være kommunenes intensjon.

Man kan også bruke slammet til å løse et helt annet problem, nemlig tilgroing av skog langs veiene. Hvorfor ryddes ikke skogen? Det koster for mye selvsagt. Så mye at man har vent seg til de stadige elg- og småviltpåkjørslene med påfølgende skader, tragedier og samfunnskostnader. Slammet kan løse dette problemet ved at områdene langs veiene ryddes for skog, og forvandles til dyrkningsarealer for energivekster som raps (av raps kan man lage biodiesel, et CO2-nøytralt alternativ). Norske bønder har allerede kompetanse og landbruksmaskiner for å kunne utføre denne jobben på en utmerket måte. Og siden det vil være forholdsvis kort vei mellom slambehandlingsanlegget og dyrkningsarealene vil man ikke trenge å investere i kostbart slamavvanningsutstyr. En slik ordning vil kunne holde områdene langs veien ryddet, spare oss for mange ulykker, skape trygge arbeidsplasser og være bortimot helt selvfinansierende, spesielt når vi medregner hva samfunnet sparer på færre tragiske ulykker og hver enkelt av oss i form av lavere bilforsikringer. Det er dette som er bærekraftig utvikling. Biogassanlegg kan vi vente med til alle har fått sin kvern og hver kommune har revurdert sitt behov for å eksportere slammet sitt. Er det ikke på tide at vi anvender den velkjente Norske fjellvettregelen; ”det er aldri for sent til å snu”?

Gaute Adler Nilsen

PS: Denne artikkelen kom på trykk i Verdalingen den 15. juli og i Trønderavisa den 17. juli.


Hva mener du? Delta på vårt diskusjonsforum.

Les også Forbud eller påbud? for mer rellevant info.

Meld deg på vårt nyhetsbrev! - Klikk her!

 

Tel: +47 74 08 30 61
Mob: +47 905 77 044
Fax: +47 74 08 33 62