Gjennom nytenkning og utvikling
skaper vi bærekraftige løsninger.
Norsk
English
Español
Portugés
 

 

 

Kommentar:

Å være imot kverner er like meningsløst som å være imot utbedring av avløpsforholdene.
- miljøet taper i begge tilfeller.

Gaute Adler Nilsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmerkninger til

"Kontroversiell kvern"


Overingeniør Anne Sundet i miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er skeptisk til kverner.

Jeg vil innlede med å påpeke at hadde Anne Sundet tatt seg en liten prat med meg på forhånd (eller besøkt mine nettsider) ville mange misforståelser vært unngått.

Som det går tydelig fram på nettsidene mine er jeg ikke en kvernforhandler, jeg er en miljørådgiver, mine kunder er kommuner og renovasjonsselskap som ønsker bistand ved innføring av matavfallskverner som alternativ til hjemmekompostering. Men selv om jeg var det, på hvilket grunnlag trekker hun i tvil mine utsagn? Eller er det automatisk slik at alle med kommersielle interesser ikke er seriøse?

En del negative konsekvenser?

Ulempene hun nevner skyldes ikke kvernen men dårlige avløpsforhold og renseanlegg. Kvernen er ikke noe problem der avløpsforholdene holder en normal standard, og forholdene må være riktig ille (akutt utbedringsbehov) før bidraget fra kvernene begynner å bli merkbar. I den grad avløpsforholdene er mangelfull, skyldes det altfor ofte manglende tilsyn og utbedringspålegg fra Fylkesmannens miljøvernavdeling. - Man kan undres på om ikke mye av kvernskepsisen egentlig er selvforskyldt.

Skulle en kommune ønske min bistand i innføringsfasen ville en av de første oppgavene vært å kartlegge avløpssituasjonen, nettopp for å unngå de ulempene hun påpeker. Ingen er tjent med at kverner monteres ukritisk, spesielt ikke brukerne selv. Det må også nevnes at en kommunal satsing på kverner er en ypperlig anledning til å få utbedret avløpsforholdene og at besparelsen på renovasjonskostnadene i de fleste tilfeller vil bli vesentlig større enn utbedringskostnadene. Resultat; bedre kildesortering, bedre smittevern, bedre avløpsforhold, reduserte kommunale avgifter og sist men ikke minst fornøyde abonnenter.

At kommunene har valgt en komposteringsløsning er ingen ulempe, tvert om. Kverner vil måtte innføres over noen år, i denne overgangsperioden vil man trenge en komposteringsløsning. Dessuten vil det fortsatt være behov for en komposteringsløsning etter at kvernene er innført, hage- og parkavfallet og kanskje også slammet fra renseanleggene vil måtte komposteres. Det mange ikke vet er at over 90% av den ferdige komposten består av hage- og park avfall.

Strategien jeg anbefaler kommunene er basert på at kvernene innføres områdevis og at henting av matavfall opphører. De som ikke ønsker å kompostere hageavfallet sitt selv (som er det miljømessige mest fornuftige) vil kunne bestille denne tjenesten av renovasjonsselskapet mot en tilleggsavgift eller selv kjøre avfallet til egnet mottakspunkt.

- Stikk i strid med miljøvernavdelingens konklusjon

Erfaringsvis vet vi at en kvernløsning gir mindre feilsortering og motiverer til større utsortering, noe som i sin tur fører til mindre restavfall og mer materialgjenvinning.

Hvorfor avventende?

50 millioner kverner i daglig bruk og over 60 års erfaring, gode erfaringer fra Sverige og Norge, en rapport fra Driftsassistansen i Namdal, ”Utprøving av matavfallskverner i Namdal” som på en utmerket god måte begrunner hvorfor kverner normalt ikke er noe problem, og som anbefaler at kommunene innfører kverner områdevis. Hvorfor er ikke det nok?

Den som leser rapporten, eller vil drøfte saken med oss, vil forstå hvorfor nye utredinger egentlig er overflødige, at det som egentlig trengs er en godt planlagt innføringsstrategi basert på lokale forhold. De som krever nye utredninger kan umulig ha lest de utredningene som allerede finnes eller forstått hvor komplisert et avløpssystem egentlig er, at avløpsforholdene varierer sterkt fra kommune til kommune, og fra år til år, avhengig av været og driftsmessige forhold. Derfor har en utredning fra for eksempel Namsos liten eller ingen nytte for Steinkjer eller Trondheim.

At miljøvernavdelingen er skeptisk til kverner er ikke noen nyhet, men det bare understreker behovet for en planmessig innføring av kverner. Det som bekymrer meg med slike ”spontane” utspill i media er at min kompetanse og mine hensikter trekkes i tvil. Det er forholdsvis få kommuner som er positivt innstilt til kvernløsningen og som ser behovet for å gjøre mer enn å bare tillate bruken av dem. Jeg tror ikke Fylkesmannen har til hensikt å ta fra dem motet, derfor håper jeg at Anne Sundet og miljøvernavdelingen vil finne tid til å se på saken én gang til.

Forbud?

De eneste som er tjent med et forbud er kommuner og tilsynsmyndigheter som ikke vil gjøre jobben sin, i dette tilfelle sørge for at avløpssystemet holder den standard den er ment å ha (normalt kreves det ikke mer). Les mer om forbud.


Hva mener du? Delta på vårt diskusjonsforum.

Les også Forbud eller påbud? for mer rellevant info.

Meld deg på vårt nyhetsbrev! - Klikk her!


Anmerkninger fra Asbjørn Engen ved
Driftsassistansen i Namdal

En del negative konsekvenser?

Lekkasjer på ledningsnett finnes det nok en del av, men disse medfører i all hovedsak at fremmedvann trenger inn i ledningene og tynner ut kloakken. I korte perioder ved driftsstans eller på grunn av for stor inntrenging av fremmedvann, skjer det på spesielle steder utstrømming av kloakk til vassdrag eller terreng. Dette er sjølsagt ikke tillatt, derimot er et tett og overløpsfritt avløpsnett vært satt som krav fra Fylkesmannen i alle utslippstillatelser til kommuner og private i over 30 år. At dette ikke er helt gjennomført må tilskrives forhold som økonomi, prioritering ( også av Fylkesmannen ), valg av teknikk m.v. Utslipp av urensa kloakk er sjølsagt uønska hygienisk, estetisk så vel som miljømessig for vassdrag. Men å påberope seg dette som et problem knytta til bruk av matavfallskvern vil være i høgste grad malplassert, fordi disse kvernene kun i minimalt omfang berører de negative effektene av uønska utslipp. Samtidig har kvernene store fordeler som kan frigi ressurser til f.eks. å forbedre ledningsnett. Bruk av kvern kan tilføre avløpsnettet 1 – 3 % mer vann fra en husholdning, bare i innlekkasje er de fleste avløpsnett dimensjonert opp 50 %, i tillegg har en den generelle overdimensjoneringa som ligger i bunnen med fra 100 til flere hundre % !! Dette er ikke bevisst overforbruk, men i stor grad praktisk tillemping, ivaretaking av framtidig merbelastning, dimensjonsforenkling mv.

Konklusjon:

Bruk av kvern er ikke noe problem som er relevant å påpeke ut fra dagens forhold i våre ledningsnett. Fylkesmannen benytter derimot anledningen til å ta opp et forsømt arbeidsområde og samtidig sverte en teknisk løsning han selv ikke er enig i. Dette rollespillet er tidligere påpekt overfor Miljøvernavdelinga, men de bedyrerer sin rett til å å foreta rådgivning ( samtidig som de er forvaltning og ikke går inn i tekniske løsninger for øvrig ).

Asbjørn Engen
Driftsassistansen i Namdal


Hva mener du? Delta på vårt diskusjonsforum.

Les også Forbud eller påbud? for mer rellevant info.

Meld deg på vårt nyhetsbrev! - Klikk her!

 

Tel: +47 74 08 30 61
Mob: +47 905 77 044
Fax: +47 74 08 33 62