Gjennom nytenkning og utvikling
skaper vi bærekraftige løsninger.
Norsk
English
Español
Portugés
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukt eller ikke lukt,
- vi trenger ikke
Ørin-anlegget!


Trønderavisa trykket hele manuskriptet på side 2 og 3 (21.07.04) !

På Elverum skal det bygges et kombinert biogass- og komposteringsanlegg med like stor behandlingskapasitet som den som planlegges på Ørin, men til bare 40-50 millioner kroner. Det er over 50 millioner billigere enn anlegget til Midt-Norsk kompost. Snakk om å sløse med folks penger! Det er jo vi abonnenter som må betale kalaset. Vel og bra at man kan produsere biogass, el og varme av slammet og matavfallet, men er vi villig til å betale hva som helst for det? Miljøvern har en pris, og vi er stort sett alle sammen villig til å betale for det, men vi må også spørre oss om vi kunne anvendt pengene på en bedre måte.

Hva er vitsen med å produsere miljøvennlig energi dersom vi bruker nesten like mye energi i form av fossile brensler bare for å samle inn råstoffene? Jeg tenker ikke bare på dieselforbruket, men på drifts- og lønnskostnadene. Penger skapes når vi på en eller annen måte forbruker av naturens ressurser, tenk deg hva du kan kjøpe for hele din årsinntekt, tenk på hva som helst (diesel, sukker, laks, sykler, osv), tenk så at du kaster det. Penger er med andre ord ikke bare penger, det er naturressurser. Dersom halve renovasjonsavgifta skyldes unødvendig dyre og omfattende behandlingsløsninger, da kaster vi disse ressursene bort. Altså kan disse pengene i verste fall utgjøre en større miljøbelastning enn søpla vi ville kvitte oss med.

Men tilbake til anlegget på Ørin; Må vi ha det?

Hvorfor må vi plutselig ha et slikt anlegg? Hvordan greide vi oss før (og nå)? Bakgrunnen for anlegget er behovet for å etablere et bedre behandlingstilbud for kommunalt avløpsslam, matavfall og annet våtorganisk avfall. Dagens komposteringsløsninger er rett og slett for dårlige (lukt). Dessuten varsler EU strengere hygieniseringskrav, noe som vil fordyre anleggene.

Behandling av slam er forholdsvis uproblematisk, det er matavfallet som skaper problemer. Man kan godt si at det er matavfallet som er årsaken til det gigantiske anlegget på Ørin. Halvparten av anleggets behandlingskapasitet er tiltenkt matavfall. Det betyr at anlegget forutsetter at matavfallet fortsatt skal samles inn som i dag (brundunk) i mange år fremover. Det planleggerne åpenbart ikke har tatt hensyn til er at mengden matavfall etter hvert vil avta, i takt med at stadig flere tar i bruk matavfallskverner (flere kommuner i Trøndelag likestiller allerede kvernbruk med hjemmekompostering). Kvernene maler opp matavfallet og sender det ut i avløpsnettet. Matavfallet brytes raskt ned i avløpet samtidig som at det bidrar til å rense avløpsvannet for næringssalter. Renseanleggene har normalt ingen problemer med å håndtere innslaget av matavfallet og slammengden øker marginalt. Dvs. at når kvernene er blitt allemannseie om noen år, vil anlegget være 50 % overdimensjonert og produsere bare en liten brøkdel av den planlagte biogassmengden (Er det blant annet derfor renovasjonsselskapene er så lunkne til matavfallskverner?).

En liten oppsummering; Ørinanlegget er dobbelt så dyrt og dobbelt så stort som det trenger å være.

Hva er så alternativet?

Det finnes flere gode alternativer, og lokale forhold i de enkelte kommuner vil avgjøre i hvert enkelt tilfelle hva som er best. Våtkompostering og kalking, gjerne i kombinasjon, tror jeg vil være rimelige løsninger, det gir god kvalitet på sluttproduktet og imøtekommer EUs hygieniseringskrav. Dessuten støtter det opp om lokal kompetanse (arbeidsplasser) og lokal behandling og anvendelse av slammet. Smittevernsmessing er dette også en mye bedre løsning da man unngår transport av potensielt smittefarlig avfall. Det er et paradoks at renovasjonsselskapene er innstilt på å bruke mange titalls millioner kroner på et anlegg som tilfredsstiller EUs hygienekrav, men er blinde for det faktum at matavfallet er mest smittefarlig mens det ligger og råtner i avfallsdunken.

Lukt eller ikke lukt, vi trenger ikke Ørinanlegget, det vi trenger er matavfallskverner. 100 millioner kroner (anslått byggekostnad) kunne i stedet vært brukt til å gi hver husstand et tilskudd til montering av kvern, det ville utgjort om lag 800 kr pr husstand. Legg til den årlige rabatten og kvernen er snart nedbetalt. Utfordringen for kommunene er derfor å sørge for at avløpsforholdene holder en slik standard at kverner kan innføres på en miljøvennlig måte, samtidig som at det etableres gode rabattordninger for egenbehandling av matavfallet. Mange kommuner er heldigvis allerede godt i gang med dette, men dessverre er det fortsatt mange som tror at løsningen er å forby dem. Hvem er det de rådfører seg med?

I Bardu kommune, har man brukt kverner i flere år (alle husstander fikk gratis kvern av kommunen, - istedenfor brundunk), slammengden er ikke økt, det er ikke registrert driftsforstyrrelser eller merkostnader til avløpsrensing. Renovasjonsavgiften er bare 1 230 kr i året. Tinn kommune har nylig avsluttet et kvernutprøvingsprosjekt, også her meldes det ikke om problemer, kjemikalieforbruket er som før, rensekravet er imøtekommet, slammengden er halvert. Jeg kunne listet opp mange flere eksempler, men poenget er bare å vise at det ligger et stort uutnyttet potensial i å anvende avløpsnettet på en mer effektiv måte. Vi må snarest bort fra brundunkene, de er uhygieniske, de påfører oss unødvendige høye kostnader og kanskje verst av alt, et stinkende dyrt komposteringsanlegg.

... Og slik omtaler avisene mine synspunkter:

- Komposteringsanlegg på dunken
01. juli 2004 (Verdalsavisa) Avfallsrådgiver Gaute Adler Nilsen mener det er horribelt å bygge et kompostanlegg til 100 millioner kroner på Ørin. Han mener tilskudd til innkjøp av matavfallskverner ville vært en langt bedre investering.

- Biogassanlegg allerede foreldet !
09.07.04 (Trønderavisa) Dette er hva Trønderavisa skriver om mine synspunkter angående Ørin-anlegget.


Hva mener du? Delta på vårt diskusjonsforum.

Les også Forbud eller påbud? for mer rellevant info.

Meld deg på vårt nyhetsbrev! - Klikk her!

 

Tel: +47 74 08 30 61
Mob: +47 905 77 044
Fax: +47 74 08 33 62