Gjennom nytenkning og utvikling
skaper vi bærekraftige løsninger.
Norsk
English
Español
Portugés
 

 


 

 

 

 

 

 

Effekten på renovasjon


"Den fremste målsetting i hvert renovasjonsselskap, må være å gi abonnentene en så god og rimelig løsning som mulig, samtidig som at søpla blir tatt hånd om på en miljømessig forsvarlig måte. Derfor bør man kunne forvente at selskapene stiller seg positive til at kundene tar i bruk matavfallskverner."

Når det i tillegg viser seg at løsningens mange fordeler ikke forutsetter noe utover det man kan forvente av et vanlig avløpssystem, vil det være naturlig å likestille kvernen med hjemmekompostering, -og innvilge den samme rabatten.

Lavere renovasjonskostnader . Lavere hentefrekvens .
Mer bringebasert løsning
.
Mer miljøvennlig energigjenvinning .
Bedre arbeidsmiljø
. Bedre hygiene


Lavere renovasjonskostnader  

En av hovedgrunnene for å velge en kildesorteringsløsning med matavfallskverner, er mulighetene til å redusere renovasjons-kostnadene. Det er også hovedgrunnen til at over 200 byer og kommuner i USA nå påbyr denne løsningen.

I Norge er innsamling, transport og behandling av matavfalls-fraksjonen alene, ansvarlig for over 70% av de totale renovasjonskostnadene. Dette gir en pekepinn på hvilken besparelse en mer utstrakt bruk av matavfallskverner kan gi.

Matavfallskvernen oppfyller også en annen viktig miljømålsetting, nemlig at man søker å utnytte ressursene på best mulig måte, i dette tilfellet kommunens avløpssystem, framfor å investere i nye og egentlig "overflødige" løsninger.

Sist men ikke minst, løsningen oppfyller også en av de mest sentrale målsettinger i Stortingsmelding 44 (91-92) om avfall og gjenvinning, og som alle avfallsplaner skal søke å ivareta.

"Avfallsproblemene skal løses slik at de er til minst mulig skade
og ulempe for mennesker og naturmiljø, samtidig som
avfallet og håndteringen av den legger minst mulig
beslag på samfunnets ressurser."

Lavere renovasjonskostnader . Lavere hentefrekvens .
Mer bringebasert løsning
.
Mer miljøvennlig energigjenvinning .
Bedre arbeidsmiljø
. Bedre hygiene


Lavere hentefrekvens 

Hentefrekvensen for avfall fastsettes bl.a. utfra sanitærmessige hensyn. Matavfall utgjør ikke bare en potensiell smittekilde, det kan også tiltrekke seg skadedyr, eller det kan danne grobunn for farlige bakterier. Følgelig blir søppel som inneholder matavfall hentet minst 1 gang i uken i sommerhalvåret og senest med 2 ukers mellomrom i vinterhalvåret.

Ved å fjerne matavfallet kan hentefrekvensen isteden fastsettes utfra mengde restavfall. Ofte vil det være mulig å redusere hentefrekvensen til én gang hver 14. dag eller sjeldnere. Ved å velge større avfallsbeholdere vil det kunne gå 4 uker mellom hver tømming.

Enkelte renovasjonsselskap i Norge, slik som Innherred Renovasjon i Nord-Trøndelag, praktiserer en kildesorteringsløsning basert på 3 dunker, der den ene er for matavfall og som tømmes annen hver uke. Restavfallsdunken og papiravfallsdunken tømmes én gang i måneden, slik at renovasjonsselskapet må hente avfallet 4 ganger i måneden. Med en kvernløsning ville ikke bare hentebehovet kunne halveres, men også behovet for å drive et relativt kostbart komposteringsanlegg for matavfallet, falle bort. For abonnentene ville en slik ordning ikke bare føre til halvering eller mer av renovasjonsavgiften, men også til en vesentlig enklere kildesorteringsløsning.

Lavere renovasjonskostnader . Lavere hentefrekvens .
Mer bringebasert løsning
.
Mer miljøvennlig energigjenvinning .
Bedre arbeidsmiljø
. Bedre hygiene


Mer bringebasert løsning

Bringebaserte renovasjonsordninger kan være en effektiv måte å redusere kostnadene på, spesielt i grisgrendte strøk. Ved å plassere mottaksstasjonene ved viktige knutepunkter eller handlesentra, vil innsamlings- og transportkostnadene kunne reduseres til et minimum. Dessverre er erfaringene med bringebaserte løsninger svært blandet. Ofte ser de ut som "minisøppelplasser", og feilsortering er et stort problem. Hovedårsaken til at de ikke fungerer er at de er ubemannet og tilgjennelig døgnet rundt. Løsningen er derfor å bemanne stasjonene, men det ville vært altfor kostbart. Alternativet er å etablere "returhaller" i dagligvareforetningene, det er konseptet bak "The Logic Cycle".

Lavere renovasjonskostnader . Lavere hentefrekvens .
Mer bringebasert løsning
.
Mer miljøvennlig energigjenvinning .
Bedre arbeidsmiljø
. Bedre hygiene


Mer miljøvennlig energigjenvinning

Energigjenvinning av restavfallet vil kunne bli langt mer miljøvennlig og samfunnsøkonomisk. Da restavfallet vil være fri for våtorganisk avfall, vil den brennbare delen kunne selges til varmekrevende industri (f.eks. sementovner) eller pelleteres og anvendes som alternativ energikilde i pelletsovner. Og fordi søpla er "ren" vil den kunne lagres i sommermånedene og kun brennes det når det er behov for varmeenergien på vinterhalvåret. Slik vil man kunne oppnå en nær optimal energiutnyttelse uten å måtte bygge nye og kostbare søppelforbrenningsanlegg.

Lavere renovasjonskostnader . Lavere hentefrekvens .
Mer bringebasert løsning
.
Mer miljøvennlig energigjenvinning .
Bedre arbeidsmiljø
. Bedre hygiene


Bedre arbeidsmiljø

Matavfall utgjør ikke bare en potensiell smittekilde, mugg- og sopptoksiner kan gi alvorlige allergiske reaksjoner og en lang rekke mer eller mindre alvorlige symptomer. Derfor vil en kildesorteringsløsning basert på matavfallskverner for utsortering og utfasing av matavfall, gi renovatørene en renere og sunnere arbeidsplass.

Lavere renovasjonskostnader . Lavere hentefrekvens .
Mer bringebasert løsning
.
Mer miljøvennlig energigjenvinning .
Bedre arbeidsmiljø
. Bedre hygiene


Bedre hygiene

Det er overraskende hvor liten fokus det har vært på dette området i Norge. Mens man i USA har begrunnet kvernpåbudene ved å peke på hygieniske og smittevernsmessige hensyn, har Norske myndigheter (SFT) til og med ønsket å innføre et nasjonalt forbud mot løsningen. Så blind var man ovenfor problemet at man til og med ønsket å lage dyrefor av matavfallet. Heldigvis satte veterinærmyndighetene en stopper for denne utviklingen.

Det er også et paradoks at det stilles svært strenge hygieniske krav til den ferdige komposten, mens matavfallet i realiteten er mest farlig mens det ligger i våre avfallsdunker og venter på å bli hentet. Det er heller ingen krav til rengjøring av dunkene, men av og til lukter det så fælt at man bare er nødt til å spyle dem i det minste.

Vi mener det er bare et spørsmål om tid før et kvernpåbud blir vanlig i Norge også.

Lavere renovasjonskostnader . Lavere hentefrekvens .
Mer bringebasert løsning
.
Mer miljøvennlig energigjenvinning .
Bedre arbeidsmiljø
. Bedre hygiene

 

Tel: +47 74 08 30 61
Mob: +47 905 77 044
Fax: +47 74 08 33 62