Gjennom nytenkning og utvikling
skaper vi bærekraftige løsninger.
Norsk
English
Español
Portugés
 

 


 

 

 

 

Effekten på renseanlegg


"Det geniale med matavfallskvernen er at man får en gratis og hygienisk transportløsning for matavfallet, og samtidig oppnår en bedre utnyttelse av avløpssystemet, som samfunnet allerede har brukt flere milliarder på å utbygge og vedlikeholde."

Renseanlegg . Direkte utslipp . Mekaniske renseanlegg . Silanlegg . Sedimenteringsbasseng . Septiktank . Infiltrasjonsanlegg . Kjemiske renseanlegg . Biologiske renseanlegg


Renseanlegg

En av hovedbekymringene med innførselen av matavfallskverner har alltid vært konsekvensene en utstrakt bruk kunne medføre for driften av renseanleggene. Erfaringene fra USA og andre land viser derimot at løsningen normalt ikke påfører renseanleggene særlige driftsproblemer eller merkostnader. I tillegg registrerer man normalt bare små endringer i slammengden og i vannforbruket. Derfor vil de fleste anlegg trolig ikke få problemer med å tilpasse seg en slik ordning.

Renseanlegg . Direkte utslipp . Mekaniske renseanlegg . Silanlegg . Sedimenteringsbasseng . Septiktank . Infiltrasjonsanlegg . Kjemiske renseanlegg . Biologiske renseanlegg


Direkte utslipp

Direkte utslipp er svært utbredt langs mesteparten av den norske kysten, det innebærer i utgangspunktet en lite ønsket situasjon, men slike utslipp har pågått i flere tiår uten at det har medført større miljøulemper. Det skyldes at utslippene er forholdsvis små og spredt, slik at naturens egen renseevne ikke er blitt overbelastet. Dessuten er havets mikroorganismer svært effektive med å nedbryte avløpsslammet og til å spise opp patogene bakterier, slik at avløpsvannet også hygieniseres i løpet av kort tid. Matavfallskvernen bidrar normalt ikke til å øke forurensningen fra slike utslipp, da den bare bidrar med oppmalt matavfall, som egentlig ikke kan defineres som en forurensning med mindre den bidrar til en økning i faren for eutrofiering i den aktuelle kystsonen.

Langs mesteparten av kysten vår, er vannutskiftingsforholdene så gode, at et daglig tilleggsutslipp på 50-60 gram organisk stoff per person ikke vil få noen målbare effekter/ulemper på kystmiljøet.

Renseanlegg . Direkte utslipp . Mekaniske renseanlegg . Silanlegg . Sedimenteringsbasseng . Septiktank . Infiltrasjonsanlegg . Kjemiske renseanlegg . Biologiske renseanlegg


Mekaniske renseanlegg

Her vil det som regel være snakk om slamavskillere og silanlegg med utslipp til gode resipienter, derfor er rensekravene ikke så strenge. Slike anlegg har ofte kun krav til fjerning av sedimenterbart stoff, SS, for å unngå nedslamming av bunnen ved utslippspunktet. Undersøkelser har vist at over 50% av SS i avløpsvann fra husstander med matavfallskverner feller ut innen 10 minutter og 90% er utfelt innen 2 timer. Slamuttaket må normalt ikke økes, da matavfallet nedbrytes raskt og bidrar samtidig til å nedbryte og hygienisere slammet.

Renseanlegg . Direkte utslipp . Mekaniske renseanlegg . Silanlegg . Sedimenteringsbasseng . Septiktank . Infiltrasjonsanlegg . Kjemiske renseanlegg . Biologiske renseanlegg


Silanlegg

Silanlegg vil måtte regne med en liten økning i slamuttak, her vil mengden være avhengig av lysåpningen på silene, oppholdstiden i ledningsnettet og temperatur. Utslippet av oppløst organisk stoff, målt som BOF7, vil øke med opptil 75%, men dette vil normalt ha liten betydning, vannutskiftingen i resipienten til slike anlegg er vanligvis svært god i utgangspunkt.

Renseanlegg . Direkte utslipp . Mekaniske renseanlegg . Silanlegg . Sedimenteringsbasseng . Septiktank . Infiltrasjonsanlegg . Kjemiske renseanlegg . Biologiske renseanlegg


Sedimenteringsbasseng

De fleste større renseanlegg har til felles at avløpsvannet først sendes til et sedimenteringsbasseng før det går videre til kjemisk og/eller biologisk behandling. Oppholdstiden i sedimenteringsbassenget bestemmer hvor mye av det suspanderte stoffet, SS, som feller ut. Hovedparten av SS fra matavfall vil felle ut ved dette rensetrinnet, og vanligvis uten at man registrerer vesentlige endringer i slammengdene.

Renseanlegg . Direkte utslipp . Mekaniske renseanlegg . Silanlegg . Sedimenteringsbasseng . Septiktank . Infiltrasjonsanlegg . Kjemiske renseanlegg . Biologiske renseanlegg


Septiktank

Septiktanker er små slamavskillere, vanligvis med utslipp til grunnen via et infiltrasjonsanlegg. Slike anlegg kan betraktes som en kombinasjon mellom mekanisk og biologisk rensing. Brukere tilknyttet septiktank kan med fordel bruke kvernen, da innslaget av matavfall framskynder den naturlige mikrobiologiske nedbrytningen av slammet. Her er et forsøk på å beregne slammengden;

Vi forutsetter at hver person i husholdningen produserer i snitt 250 l slam og 60 kg matavfall pr. år, i tillegg forutsetter vi at 80% av matavfallet brytes ned og at nedbrytningsprosessene til slammet og matavfallet ikke påvirker hverandre. Total mengde slam med matavfallskvern blir da:

250 + (60 x 0.2) = 262 l slam

Dette tilsvarer en økning på 4.8%. Under realistiske forhold bør man kunne forvente at minst 90% av matavfallet vil brytes ned og at bakterienes evne til å bryte ned alminnelig slam øker, dermed er det ikke usannsynlig at slammengden faktisk kan bli mindre med tilførselen av matavfall.

Slamavskillere eller septiktanker skal ikke bare fange opp slammet, de skal også, til en viss grad, hygienisere avløpsvannet. Til denne oppgaven bidrar matavfall med livsviktig næring til mikro-organismene, som bekjemper sykdomsfremkallende bakterier og virus, tilsvarende prosess som vi kjenner til fra kompostering av våtorganisk avfall. Den oppløste delen av matavfallet består hovedsakelig av karbohydrater som har en gunstig effekt på infiltrasjonsanlegget, da de vil bidra til å binde fosfor og nitrogen før avløpsvannet når resipienten eller grunnvannet.

Renseanlegg . Direkte utslipp . Mekaniske renseanlegg . Silanlegg . Sedimenteringsbasseng . Septiktank . Infiltrasjonsanlegg . Kjemiske renseanlegg . Biologiske renseanlegg


Infiltrasjonsanlegg

Infiltrasjonsanlegg er vanlig for etterbehandling av avløpsvann fra septiktanker. De består av grøfter fylt med godt drenerende grusmasser som avløpsvannet siver igjennom. På sandkornene vokser det bakterier som nedbryter organiske partikler og næringsstoffer i avløpsvannet, samtidig bindes næringssalter som fosfor og nitrogen, slik at grunnvann og/eller vassdrag ikke forurenses av utslippene. Matavfallets bidrag til avløpsvannet består, i all hovedsak, av lett nedbrytbare organiske forbindelser som øker bakterieaktiviteten og veksten i infiltrasjonsanlegget, og dermed bidrar til å øke renseeffekten av infiltrasjonsanlegget.

Tungt nedbrytbare organiske partikler fra avløpsvannet kan over tid avsettes mellom sandkornene, slik at hele infiltrasjonsanlegget kan gå tett og miste dens tiltenkte funksjon. Matavfall bidrar med lett tilgjengelig energi, slik at bakteriene blir bedre i stand til å produsere enzymer som løser opp disse partiklene, og dermed forebygge nedslamming av infiltrasjonsanlegget og forlenge dets levetid.

Renseanlegg . Direkte utslipp . Mekaniske renseanlegg . Silanlegg . Sedimenteringsbasseng . Septiktank . Infiltrasjonsanlegg . Kjemiske renseanlegg . Biologiske renseanlegg


Kjemiske renseanlegg

Matavfall fra kvernen har som regel ingen målbar effekt ved kjemiske renseanlegg. Det er flere grunner til dette, litt avhengig av hvordan det enkelte anlegget er oppbygd. Felles for alle kjemiske renseanlegg er at de bruker kjemikalier for å rense avløpsvannet. Disse kjemikaliene fungerer ved at de binder til seg fosfor, enten det er fosfor som er oppløst i vannet eller fosfor som er bundet til overflaten av fritt svevende partikler i vannet, SS. På denne måten sørger kjemikaliene ikke bare for å fjerne oppløst fosfor men også til å binde små partikler sammen til større fnokker, som lett kan fjernes mekanisk fra avløpsvannet.

Matavfallskvernen bidrar til å øke den totale fosformengden med ca. 5%, men mesteparten av dette er partikkelbunden, mens kjemikaliedoseringen først og fremst bestemmes utfra konsentrasjonen av oppløst fosfor. Dessuten utgjør kjemikaliekostnadene bare ca. 5% av driftskostnadene ved et typisk kjemisk renseanlegg. Da matavfall i all hovedsak består av karbohydrater, og kjemikaliene som anvendes, har liten evne til å binde disse, er det normalt ikke nødvendig å endre kjemikaliedoseringen.

Renseanlegg . Direkte utslipp . Mekaniske renseanlegg . Silanlegg . Sedimenteringsbasseng . Septiktank . Infiltrasjonsanlegg . Kjemiske renseanlegg . Biologiske renseanlegg


Biologiske renseanlegg

Biologiske renseanlegg bygges fortrinnsvis når konsentrasjonene av oppløst organisk stoff i avløpsvannet er så stor at det utgjør en fare for det opprinnelige naturmiljøet i resipienten. I slike tilfeller er det ofte også hensiktsmessig å fjerne næringssaltet nitrogen fra avløpsvannet. Renseprinsippet baserer seg på at naturlige bakterier i avløpsvannet anvendes til å fjerne oppløste organiske stoffer og næringssalter i avløpsvannet. Bakterienes vekst og livsfunksjoner omsetter det organiske materialet (oppløste karbohydrater, fett og proteiner) til energi og CO2, som slippes ut til atmosfæren. Oppløst nitrogen opptas også, og avhengig av vekstbetingelsene og type bakterier involvert, blir det omdannet til proteiner for bakterieveksten, eller til vanlig nitrogen gass (hele 78 % av luften vi puster inn består av nitrogen).

Ved slike renseanlegg utgjør matavfall en kjærkommen karbonkilde, og som er helt uunnværlig for at de skal kunne fungere optimalt. Karbohydratene fra matavfallet har en gunstig effekt både i aktiv slam rensetrinnet (som også er vanlig ved kjemisk/biologiske renseanlegg), og i denitrifiserings-rensetrinnet, da det kan redusere avhengigheten av alternative karbonkilder slik som metanol eller etanol. Ved slike anlegg kan matavfall faktisk bidra til å redusere driftskostnadene. Eksempler på at dette er mulig, også i Norge, har vi bl.a. ved renseanlegget på Lillehammer, hvor kildesortert matavfall i en tid er blitt kokt, og avkoket, brukt som alternativ karbonkilde ved denitrifiseringsrensetrinnet.

Renseanlegg . Direkte utslipp . Mekaniske renseanlegg . Silanlegg . Sedimenteringsbasseng . Septiktank . Infiltrasjonsanlegg . Kjemiske renseanlegg . Biologiske renseanlegg

Tel: +47 74 08 30 61
Mob: +47 905 77 044
Fax: +47 74 08 33 62